Kinderfysiotherapie Driebergen Henneke Blom

Kinderfysiotherapie

Voor wie

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De ontwikkeling van zintuigen en motoriek gaan meestal vanzelf. Bij sommige kinderen gaat het langzamer of op een andere manier. Dat kan komen door een aandoening van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of een andere reden. Het gevolg is dat kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Extra aandacht en oefening kunnen helpen om een nieuwe vaardigheid aan te leren. Sommige kinderen moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij de behandeling door een kinderfysiotherapeut.Wanneer kinderfysiotherapie

Als ouder kan het u opvallen dat de motorische ontwikkeling van uw kind niet vanzelf of anders verloopt. Ook de consultatiebureauarts, schoolarts, kinderarts, leidster van de kinderopvang, leerkracht of sporttrainer kunnen problemen signaleren. Of uw kind geeft zelf klachten aan. Als u twijfels heeft, kunt u dit melden bij uw huisarts of consultatiebureau-arts. U kunt ook direct een afspraak bij mij maken. U heeft geen verwijzing meer nodig.

Signalen bij baby's

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.
Ook behandel ik kinderen met het KISS-syndroom. KISS staat voor Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Dat wil zeggen dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan door functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Dit kan voor, tijdens of na de geboorte ontstaan zijn. Meer informatie over KISS kunt u vinden op www.kiss-kinderen.nl.

Bij deze aandoening werk ik samen met manueel therapeuten Marian Biemans, Henne de Ruiter en Saskia Brand, werkzaam op de praktijk Fysiotherapie en beweegcentrum de Bosrand. Telefoonnummer: 0343 - 513747.

In veel gevallen zal de consultatiebureau-arts of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.


Jong aangeleerd
Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Zowel op het lichamelijke vlak als op het sociale vlak. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het spelen met leeftijdgenootjes op het schoolplein of kunnen niet meekomen met de gymles. Bij elke leeftijd behoren bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Een kind dat door een ziekte of handicap in zijn bewegen belemmerd wordt, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, soms hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel meebewegingen of lijkt het in achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenoten. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Wat is een kinderfysiotherapeut
Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Hij of zij werkt altijd volgens een behandelplan. Waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut of podotherapeut. De kinderfysiotherapeut kan uiteraard goed met kinderen overweg en heeft een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Hoe werkt een kinderfysiotherapeut
Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt een kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.`

Behandeling
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn/haar fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier thuis met hun kind oefenen en de gegeven adviezen ook tijdens de dagelijkse verzorging toepassen. Als dit nodig is, kan de behandeling thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

Voorbeelden van indicaties bij de baby/peuter:

Motorische ontwikkelingsachterstand
Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
Huilbaby
Kiss-syndroom
Billenschuiver
Cerebrale parese
Spina Bifida
Pre-dysmature kind; te vroeggeborene
Plexusbrachialislaesie t.g.v. de bevalling


Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:
Motorische ontwikkelingsachterstand
Afwijkend looppatroon
Mentale retardatie
Cerebrale parese
Spina Bifida
Lage of hoge spierspanning
Orthopedische afwijkingen
Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
Ademhalingsproblematiek
Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

Motorische ontwikkelingsachterstand
DCD, Developmental Coördination Disorder
Mentale retardatie
Cerebrale parese Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
Sensomotorische problemen
Schrijfproblemen
Houdingsproblemen
Kidd-syndroom
Ademhalingsproblematiek
ADHD en pervasieve ontwikkelingstoornissen
Jeugdreuma
Incontinentie
Achondroplasie


< Terug naar home

HOME | DE PRAKTIJK | VOORSTELLEN | KINDERFYSIOTHERAPIE |BEHANDELING| INFO DOOR KIDS | VERGOEDING | CONTACT | LINKS